• Home
  • klantenservice
  • Privacy beleid

1. Privacyverklaring algemeen

Dit is de laatst goedgekeurde versie van 02-12-2022. 

Wij passen de tekst aan als daar aanleiding voor is. 


2. Bedrijfsgegevens Diveworld

Adres: Colloseum 72, 7521 PT Enschede 

Contactgegevens: telefoon 0535695484, email: info@diveworld.nl 


3. De diensten van Diveworld

Bij Diveworld kan je:


4. De persoonsgegevens en het gebruik binnen Diveworld

Een persoonsgegeven is alle informatie die direct of indirect een natuurlijk persoon kan identificeren.


4.1 Duiken in de duiktoren

Van de individuele duikers registreren wij de naam en bij aanmelding via e-mail het e-mailadres.

Van de individuele duikers van een verenigingen of bedrijf registreren wij geen gegevens. Wij registreren alleen de gegevens van de contactpersoon.


4.2 De webshop

Van de klant vragen wij: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en het bezorgadres. Dit registreren wij voor de correcte verzending. De gegevens kunnen in een account worden vastgelegd. Daarmee hoeven deze gegevens niet elke keer ingevuld te worden en ontstaat er een overzicht van je bestellingen. 

Wij gebruiken de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.


4.3 Klanten in de winkel

Voor de keuring van persluchtcilinders en voor het doen van bestellingen op maat of verzoek registreren wij voor- en achternaam en het telefoonnummer. Voor op maatwerk producten vragen wij een handtekening voor akkoord van de specificaties van de bestelling. Voor een speciale en op maat bestelling geldt een afnameverplichting en is een aanbetaling nodig.

Bij aanschaf in de winkel is er geen sprake van koop op afstand. Om die reden gelden dan de artikelen over herroeping (6, 7, 8 en 11) van de algemene voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie niet. 

Een garantieclaim wordt alleen in behandeling genomen als de kassabon wordt overlegd.


4.4 De horeca

Van een persoon die een bestelling niet direct betaalt registreren we zijn naam. Na betalen van de rekening wordt het elektronische briefje vernietigd.


4.5 Het Diveworld duikteam

Via het aanmeldingsformulier verzamelen we: voor- en achternaam, geboortedatum, volledige adresgegevens, contactgegevens (e-mail en telefoon), de hoogste brevettering en de betaalrekening. Voor personen jonger dan achttien jaar verzamelen we ook de gegevens van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


4.6 Deelnemers aan een SSI cursus

Diveworld volgt de SSI-richtlijnen voor de cursusinhoud en het registreren van de gegevens. De details staan <hier


SSI International is daarnaast ook de verantwoordelijk voor:


SSI heeft bepaald dat een geautoriseerde medewerker van andere SSI Trainingscentra je gegevens kan raadplegen als jij aan hem je naam en geboortedatum verstrekt.


Een SSI cursus kan alleen worden verzorgd door een persoon die daarvoor door SSI is gebrevetteerd. Diveworld controleert of de medewerker door SSI is gebrevetteerd en niet is geschorst. 


5. Bewaartermijnen 


5.1 De financiële administratie

Van een elektronische betaling leggen wij vast: naam, het bedrag en het bankrekeningnummer. We bewaren die gegevens gedurende de wettelijk verplichte bewaartermijn van zeven jaar.

Van een contante betaling bewaren we geen gegevens tenzij wettelijke eisen ons daartoe verplichten.


5.2 Bestellingen

De bij een bestelling in de winkel geregistreerde gegevens worden bewaard tot maximaal een maand na het leveren van het bestelde artikel. 


5.3 Aankopen via de webshop

De gegevens in het formulier of het account, gebruiken we om de bestelling te laten bezorgen. De gegevens van het bestelde artikel worden toegevoegd in het persoonlijke account. 

Zie 5.1. voor de gegevens van de betaling.


  1. Duikteam

De gegevens worden bewaard gedurende het lidmaatschap. 

Hierna worden de gegevens vernietigd tenzij er nog niet volledig is voldaan aan alle verplichtingen. 


Medewerkers en sollicitanten

De gegevens van sollicitanten gebruiken wij gedurende het selectieproces. 

De gegevens van niet uitgenodigde kandidaten vernietigen wij binnen twee maanden na het einde van het selectieproces. Wij gebruiken het toegestuurde curriculum vitae, de motivatiebrief en openbare informatie op sociale media. 

De persoonsgegevens van medewerkers gebruiken wij om de verplichtingen na te komen die wij als werkgever hebben. In het personeelsdossier bewaren wij de gemaakte afspraken over de werkzaamheden, loopbaan en beloning, het functioneren en de arbeidsvoorwaarden. 

Het dossier wordt twee jaar na beëindiging van het dienstverband vernietigd. 

De loonheffing-verklaring en de kopie van het legitimatiebewijs bewaren wij 5 jaar, de financiële gegevens bewaren we 7 jaar.


Inhuur

Als wij instructeurs of andere deskundigheid inhuren als ZZP-er zijn zij wettelijk gezien een leverancier van diensten. Wij bewaren contactgegevens en de afspraken die met hen zijn gemaakt.


De website

Iedereen die onze website bezoekt laat daar gegevens achter. Wij verzamelen gegevens voor het functioneren en verbeteren van onze website. In google analytics worden persoonsgegevens niet doorgegeven. Wij vragen toestemming voor het plaatsen van anderen dan de noodzakelijke cookies.


Beveiliging van gegevens

Diveworld heeft in samenwerking met haar leveranciers en partners alle persoonsgegevens opgeslagen in beveiligde programma’s en bestanden. De maatregelen zorgen ervoor dat:


De beveiliging voldoet aan de gangbare normen. 

Wij evalueren de maatregelen minimaal jaarlijks en bij wijzigingen in de organisatie of de werkwijze.


Rechten

Na je verzoek (vergezeld van een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs) sturen wij u een overzicht van de persoonsgegevens die wij hebben geregistreerd. 

Je kan daarna wijzigingen doorgeven, verzoeken om het verwijderen van de gegevens uit onze bestanden of beperking van de verwerking als aan de eisen. Die wet stelt is voldaan. 

Wij voeren dit uit binnen een periode van maximaal 4 weken. 

Gegevens in de financiële en personeelsadministratie worden altijd bewaard conform de wettelijke eisen van belastingdienst en andere wetten.

Verzoeken stuur je aan info@diveworld.nl


Als je ontevreden bent over de wijze waarop Diveworld met je persoonsgegevens omgaat heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


4.6. Details van de cursus conform SSI regels en richtlijnen

SSI International GmbH bepaalt welke gegevens er moeten worden verzameld voor:


Diveworld is verantwoordelijk voor de veilige verwerking van gegevens op papier en met het SSI-systeem binnen de mogelijkheden die het systeem biedt.


1. Het SSI account aanmaken


1.a Via de SSI website (my.divessi.com)

Bij het aanmaken van een SSI account moeten worden ingevuld: voornaam, achternaam, e-mailadres (tevens de gebruikersnaam) en geboortedatum. 

De geboortedatum is nodig om te toetsen of een persoon jonger is dan 16 jaar en dus toestemming nodig heeft van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. In dit geval wordt ook de voornaam, achternaam en emailadres van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger gevraagd. ontvangt eenmalig een bericht zodat hij de vereiste toestemming kan geven.

Elk SSI-account heeft een unieke code de “SSI master ID”.


1.b In de SSI APP op de mobiele telefoon

De APP is verkrijgbaar voor iOS en voor Android via de Appstore of Google Play. 

Na installatie wordt tijdens de eerste aanmelding een SSI account aangemaakt. 

Daarvoor zijn dezelfde gegevens nodig als voor het SSI account via de SSI-website.


2. De recreatieve cursussen

Voor de start vult de cursist een aantal formulieren in. Ook wordt hij geïnformeerd over de eisen waaraan moet worden voldaan: voorafgaand aan de cursus en voor het verkrijgen van het brevet. 

Diveworld controleert of je de noodzakelijke vooropleidingen succesvol hebt afgerond.


2. a De inschrijving voor een cursus

Hiervoor worden via de APP of my.divessi.com de volgende extra gegevens gevraagd voor zover die nog niet zijn vastgelegd in het SSI-account van de cursist: 


De inschrijving is pas definitief als hij ook het Diveworld deelnameformulier is getekend met naam van de cursus, de kosten en andere verstrekte informatie. 


2.b De medische verklaring

Ook de medische verklaring moet voor aanvang van de cursus online worden ingevuld door de cursist. Als een van de vragen met “JA” is beantwoord, is een medische keuring door een duikarts verplicht. Alleen het resultaat wordt vastgelegd: 

  1. geen vraag is met “ja” beantwoord
  2. de goedkeuring van de duikarts als een van de vragen in de eigen verklaring met ja is beantwoord. 


2.c De gegevens tijdens de cursus

Tijdens de cursus wordt de voortgang van de cursus vastgelegd. Van elk onderdeel worden de datum en de gegevens van de instructeur vastgelegd. SSI verplicht de cursist ook tot het ondertekenen van het voortgangsformulier en de Responsible Diver Code. 

Als aan alle voorwaarden is voldaan zal Diveworld het bij de cursus behorende brevet aanvragen. 


3. Toegang tot de persoonsgegevens

De persoonsgegevens en andere gegevens worden verwerkt door de medewerkers bij Diveworld die de gevraagde cursus verzorgen. 


4. Professionele cursussen

Professionele cursussen zijn alle trainingen waarbij in de naam van de training het woord gids, instructeur of trainer voorkomt.


De professional (in opleiding) heeft dezelfde verplichting als de recreatieve duiker. 

Als hij tijdens de opleiding een professional assisteert heeft deze professional de leiding en de verantwoordelijkheid voor de cursisten.

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen
AfrekenenVerder winkelen